Medezeggenschapsraad

Het opzetten van een bepaalde werkwijze en het uitvoeren daarvan doe je niet alleen. Bij de medezeggenschapsraad wordt voor ons werk een klankbord gevonden. De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur (bestuur Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar) te maken hebben. De medezeggenschapsraad bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De leden van de MR worden benoemd via verkiezingen.De directie van de school functioneert bij alle vergaderingen van medezeggenschapsraad en ouderraad als extern deskundige en vertegenwoordigt de Algemeen Directeur. Het overleg met het bestuur is door de Alkmaarse openbare scholen georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).Deze GMR wordt vanuit onze school bezocht door een afgevaardigde van de ouders en door een afgevaardigde van de leerkrachten.

Hier worden zaken besproken, die voor alle openbare scholen van toepassing zijn (vakantierooster, personeelsbeleid, etc).Vragen en/of opmerkingen kunt u via onderstaand mailadres bij de MR neerleggen.

mr.lierelandcilinder@gmail.com